دپارتمان روایت‌انسان

روایت تقابل جریان ایمان و طاغـوت

یک رویای ساده ولی بزرگ، ما را در مبنا دور هم جمع کرده است؛ رویای نزدیک‌شدن به تمدن اسلامی و ایمانی؛ برای تحقق این هدف، نخست باید تصویری روشن از این رویا داشته باشیم، و با قلب خود آن را احساس کنیم؛ و سپس این رویا را برای همه روایت کنیم تا حرکتی عمومی در این مسیر ایجاد کنیم.

50000 روایت انسانی

455 شهر

10 کشور

یک رویای ساده ولی بزرگ، ما را در مبنا دور هم جمع کرده است؛ رویای نزدیک‌شدن به تمدن اسلامی و ایمانی؛ برای تحقق این هدف، نخست باید تصویری روشن از این رویا داشته باشیم، و با قلب خود آن را احساس کنیم؛ و سپس این رویا را برای همه روایت کنیم تا حرکتی عمومی در این مسیر ایجاد کنیم.
با همین هدف، مدرسه مبنا در سال 1396 فعالیت خود را با آموزش مهارت نویسندگی و خلق روایت آغاز کرد؛ اما خلا نیرویی برای خلق رویای تمدن ایمانی در قلب‌ها احساس می‌شد؛ به همین خاطر در سال 1398 دوره روایت انسان، تبدیل به بازوی محکم مدرسه مبنا شد.
رویای تمدن اسلامی تنها زمانی محقق خواهد شد که حرکتی عمومی با حضور همه مردم ایجاد شود؛ یعنی همه مردم معمولی، در خلق این رویا، نقش دارند. به همین خاطر، مدرسه مبنا مخاطب خودش را همه مردم ایران می‌داند؛ فارغ از هرگونه دسته‌بندی طبقاتی، تحصیلی و جغرافیایی.
مدرسه مبنا یک مجموعه فرهنگی و انقلابی مستقل و غیردولتی است و در آینده‌ای نزدیک، محلی برای آموزش همه مهارت‌های موردنیاز، برای حرکت به سمت رویای تمدن اسلامی خواهد شد.
حجت‌الاسلام محمدرضا جوان آراسته، مدیرعامل و بنیان‌گذار مدرسه مبناست.

دوره‌ها

  27 جلسه

پشتیبانی

دسترسی

روایت انسان

  محمد امین نخعی

  33 جلسه

پشتیبانی

دسترسی

فصل دوم: به وقت اقامه

  محمد امین نخعی

  24 جلسه

پشتیبانی

دسترسی

روایت انسان

  محمد امین نخعی

  24 جلسه

پشتیبانی

دسترسی

روایت انسان

فصل چهارم: ارض مقدس

  محمد امین نخعی

  28 جلسه

پشتیبانی

دسترسی

روایت انسان

فصل پنجم: ملک عظیم

  محمد امین نخعی

  24 جلسه

پشتیبانی

دسترسی

روایت انسان

فصل ششم: مسیحا

  محمد امین نخعی