نمایش یک نتیجه

فصل چهارم روایت انسان- ارض مقدس- زمستان 1401

دوره آفلاین
بعد از خروج بنی‌اسرائیل از مصر چه شد؟ این شاید بخشی از داستان حضرت موسی باشد که خیلی‌هایمان درباره‌اش کمتر فکر کرده‌ایم و ماجرا را تا شکافته‌شدن دریا شنیده‌ایم. در فصل چهار سراغ بنی‌اسرائیل می‌رویم‌ و از آنچه بعد از خروج از مصر بر آنها گذشته است حرف می‌زنیم. داستان را در ارض مقدس ادامه می‌دهیم و از پروژه اقامه دین حرف می‌زنیم. این میان از عهدهای سنگینی می‌گوییم که حضرت موسی از قومش گرفته است. همزمان از تلاش همه جانبه شیطان برای نقض این میثاق‌ها حرف می‌زنیم و از عهد شکنی بنی‌اسرائیل و ماجرای گوساله سامری می‌گوییم. عهدشکنی که عاقبت آن سالها سرگردانی در بیابان است. در فصل چهار درباره اتفاقات خارق‌العاده‌ای می‌شنویم که ویژگی نشئه جدیدی است که انسان وارد آن شده است..‌
200,000 تومان