این دومین حلقه کتاب‌ ماست. ما در هر این حلقه سراغ سه کتاب خواندنی می‌رویم، سه کتابی که حتما از خواندن‌شان لذت می‌برید.

این دومین حلقه کتاب‌ ماست. ما در هر این حلقه سراغ سه کتاب خواندنی می‌رویم، سه کتابی که حتما از خواندن‌شان لذت می‌برید. روش کار حلقه کتاب این طور است که بعد از ثبت نام وارد حلقه می‌شوید و از راه‌هایی که پیشنهاد شده کتاب‌ها را تهیه می‌کنید. بعد همه ما مطابق جدول زمان‌بندی حلقه کتاب‌ها را می‌خوانیم و هر روز درباره بخشی که خوانده‌ایم گفتگو می‌کنیم. هر کتاب ضعف‌ها و قوت‌هایی دارد، با هم نقاط قوت و ضعف کتاب‌ها را پیدا می‌کنیم و به شکلی مصداقی درباره‌شان حرف می‌زنیم. بعد از تمام شدن کتاب سعی می‌کنیم یک جلسه با نویسنده یا ناشر بگیریم و درباره کتاب در یک جمع دوستانه حرف بزنیم. در نهایت نتیجه همه گپ و گفت‌ها تبدیل به یک گزارش می‌شود و به عنوان جمع‌بندی بحث درباره هر کتاب تقدیم دوستان حلقه می‌شود. ما هر کتاب را فقط یک‌بار در حلقه‌مان می‌خوانیم پس سه کتابی را که این بار روی میز گذاشته‌ایم، بعد از این دیگر دوباره بررسی نمی‌کنیم. ما مشتاق حضور شما در حلقه‌ایم و امیدواریم تجربه جمع‌خوانی کتاب به فهم بهتر ما از کتاب‌ها بیانجامد.

نظرات