حلقه کتاب 6 – تابستان 1402

این ششمین حلقه کتاب‌ ما در مدرسه مبناست. ما با وسواس و کنکاش زیادی چهارکتاب خواندنی با موضوعات متفاوت را برای جمع‌خوانی انتخاب کرده‌ایم. کتاب‌هایی که برای حلقه ششم در کنار شما خواهیم خواند به ترتیب خال سیاه عربی، اتاق شماره۶، پروانه‌ها گریه نمی‌کنند، زخم شیر می‌باشند. ما مشتاق حضور شما در این حلقه‌ایم.

ناموجود!
120,000 تومان تومان