«محفل» یک مجله روایت‌محور است. مجله‌ای که تلاش می‌کند پر باشد از تجربه‌ها و‌ نگاه‌های تازه و غیر تکراری. محفل اولین تجربه مجله‌داری ماست و‌ تلاش کرده‌ایم هر شماره‌اش از قبلی یک قدم بهتر باشد.

«محفل» یک مجله روایت‌محور است. مجله‌ای که تلاش می‌کند پر باشد از تجربه‌ها و‌ نگاه‌های تازه و غیر تکراری.
محفل اولین تجربه مجله‌داری ماست و‌ تلاش کرده‌ایم هر شماره‌اش از قبلی یک قدم بهتر باشد.
تیم تحریریه و تولید محفل، همه از دوستان مدرسه مهارت‌اموزی مبنا هستند.
محفل روایت‌هایی از زندگی ماست، ما آدم‌های معمولی که تعریف ماجراهای زندگی‌‌مان برای هم، امید و انگیزه را برای بهتر شدن و تغییر رقم می‌زند.
این محفل شما را کم دارد، هم محفل ما باشید و ما را بخوانید.

نظرات